Archives: November 2015

My notes on DevOps Kungfu

Chef Style DevOps Kungfu - Adam Jacob Keynote - ChefConf 2015